Pod obklad - neviditelná

Pod obklad - neviditelná

 

Druhy konstrukčních částí

V České republice jsou stavební konstrukce z požárního hlediska hodnoceny na základě toho, z jakých stavebních materiálů a výrobků sestávají, resp. jakou třídu reakce na oheň vykazují. Smyslem klasifikace je stanovit chování stavebních konstrukcí za požáru jako celku, tedy jakým způsobem mohou hořlavé stavební výrobky použité v konstrukci zvyšovat intenzitu požáru a zda mohou mít vliv na její únosnost a stabilitu. Na základě těchto kritérií jsou konstrukce v rámci českých technických norem děleny do druhů DP1, DP2 a DP3 (dříve značeno D1, D2 a D3).

  • Stavební konstrukce druhu DP1 představují konstrukce, které nezvyšují v požadované době intenzitu požáru a sestávají se především z nehořlavých materiálů a výrobků (třída reakce na oheň A1 nebo A2). Stavební konstrukce DP1 může obsahovat i výrobky hořlavé (třída reakce na oheň B až F), nicméně tyto prvky musí být umístěné uvnitř konstrukce, nesmí dojít v požadované době k jejich vzplanutí a nesmí na nich být závislá únosnost a stabilita konstrukce.
  • Stavební konstrukce druhu DP2 mohou sestávat z nosných částí třídy reakce na oheň B až D nebo i třídy reakce na oheň B až E, pokud na nich stabilita konstrukce nezávisí (např. izolace). Podmínkou je, že se tyto hořlavé výrobky musí nacházet uvnitř konstrukce, tedy že povrchové vrstvy konstrukčních částí jsou tvořeny nehořlavými výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Tyto nehořlavé povrchové vrstvy mají v požadované době zabránit vzplanutí a odhořívání nosných či izolačních vnitřních částí konstrukce.
  • Stavební konstrukce druhu DP3 mohou v požadované době požáru intenzitu zvyšovat a nejsou na ně vztažena žádná materiálová omezení, resp. se jedná o všechny stavební konstrukce, které nesplňují požadavky na zatřízení do kategorie DP1 či DP2.


 

Klasifikace druhů konstrukčních částí je (nejčastěji) používána pro hodnocení nosných a požárně dělících konstrukcí a má přímý vliv na určení konstrukčního systému budovy. Druh konstrukce je uváděn jako nedílná součást zápisu požární odolnosti.

Při stavbě nové vícepodlažní bytové jednotky, hotelu, či administrativní budovy, či při rekonstruk­cích, kde je požadavek na oddělení požárních úseků, najdou revizní dvířka bezkon­kurenční uplatnění. Zejména tam, kde potřebujete mít dvířka pod obkladem tak, aby nebyla vidět. Dvířka jsou certifikována pro instalaci do vyzděné stěny!

Dokonalá funkčnost je zajištěna speciální konstrukcí dvojitého pantu, chráněnou patentem. Pant dvířka nejdříve vysune a poté teprve otevře. Tím je zajištěn optimální vzhled (neviditelnost) dvířek a naprosto bezpečná manipulace s nimi. Proto se používají jako neviditelná revizní dvířka pod keramický obklad zejména tam, kde je potřeba zajistit estetický přístup k uzávěrům vody, plynu nebo měřičům.

Uvedenými možnostmi a vlastnostmi se dvířka liší od všech ostatních řešení přístupu do revizního prostoru, která jsou na trhu.

Pokud je povrchová úprava stěny omítková/štuková, dodáváme dvířka s eL rámečkem.

Rozměry revizních dvířek, rámu a stavebního otvoru

Velikost dvířek se řídí limity pro  E 1,2  30 a EW 30, dále prostorem pro instalaci a samozřejmě požadavky zákazníka.