Honza

Zákaznická podpora

Infolinka: +420 777 916 961

Právě jsme na telefonu

Nejsme na telefonu
Volejte Po-Pa mezi 8-15 hodinou

Úplná pravidla soutěže

Úplná oficiální pravidla spotřebitelské soutěže

„Velká soutěž s Erikou a revizními dvířky Zavrz„

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 

Pořadatelem a organizátorem spotřebitelské soutěže „Velká soutěž s Erikou a revizními dvířky Zavrz“ (dále jen „soutěž“) je společnost Zavrz s.r.o., IČ: 25152157, DIČ: CZ25152157, se sídlem U Pily 723, České Budějovice, Česká republika; Spisová značka: C 6342 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „pořadatel“).

 

Pořadatel upozorňuje, že na tuto soutěž se vztahují zásady použití souborů cookies uvedené na webu pořadatele.

 

 

MÍSTO A TERMÍNY KONÁNÍ SOUTĚŽE

 

Soutěž probíhá na stránce: https://www.reviznidvirka.com/soutez v období ode dne 11. 9. 2019 do 16.12. 2019, 24:00 hod (včetně). Dne 18.12.2019 ve 12 hod proběhne slosování výherců pod dohledem notáře. Výhry budou doručeny výhercům do 10 pracovních dnů ode dne slosování, současně budou v tomto termínu výherci uveřejněni na webových a facebookových stránkách pořadatele.

 

 

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo osoba s cizí státní příslušností s platným povolením k trvalému nebo dlouhodobému pobytu v ČR, která splní všechny podmínky pro účast v soutěži, uvedené v těchto úplných pravidlech, a řádně se do soutěže registruje (dále jen „účastník“).

 

 

OSOBNÍ ÚDAJE

 

Správcem osobních údajů účastníka je společnost Zavrz s.r.o., IČ: 25152157, DIČ: CZ25152157, se sídlem U Pily 723, České Budějovice, Česká republika; Spisová značka: C 6342 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

 

Účelem zpracování osobních údajů účastníka je řádná účast v soutěži a s tím související činnosti jako například: vyhodnocení účastníků, kontrola a vyhodnocení splnění podmínek soutěže ze strany účastníků, veřejné vyhlášení výherců (zejména na webových stránkách a sociálních sítích společnosti Zavrz s.r.o.) a kontaktování soutěžících o výsledcích soutěže a předání výher.

 

Právním základem zpracování je oprávněný zájem pořadatele na tom, aby disponoval osobními údaji účastníka za výše uvedenými účely, neboť každý účastník se soutěže účastní dobrovolně a pokud by pořadatel nemohl údaje výše uvedeným způsobem zpracovat, nebylo by možné soutěž a předání výher vůbec realizovat.

 

Účastník soutěže, bere na vědomí, že za účelem účasti v soutěži budou zpracovávány jeho osobní údaje, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa. Správcem údajů bude pořadatel soutěže, přičemž tyto údaje budou shromažďovány výlučně za účelem vyhodnocení soutěže, vyhlášení výherců, informování o výhře nebo nevýhře v soutěži a předání výhry. Po ukončení účelu zpracování budou tato data smazána.

 

Účastník může proti zpracování osobních údajů vznést telefonicky nebo e-mailem námitku. Účastník bere na vědomí, že pokud by v průběhu soutěže uplatnil právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR, pořadatel této žádosti vyhoví, nicméně ztrácí tímto právo být účastníkem soutěže z důvodu, že jej nebude možno identifikovat.

 

Veškerá práva subjektu osobních údajů mohou být uplatněna na následujících kontaktech:

 

email: info@zavrz.cz

telefon: +420 725 389 264

 

Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na: https://www.reviznidvirka.com/podminky-ochrany-osobnich-udaju

 

 

 

MECHANIZMUS SOUTĚŽE

 

Do soutěže je možné se zapojit prostřednictvím soutěžního pole stránce: https://www.reviznidvirka.com/soutez.

 

Princip soutěže spočívá v nalezení kocoura, který se ukryl do revizních dvířek za dlaždicemi. Účastníkovi, kterému se podaří klinout na správnou dlaždici a tím odhalit úkryt kocoura, se otevře vyskakovací okno s možností vyplnění kontaktních údajů (jméno a příjmení, e-mailová adresa), dále je nutné udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Po kliknutí na tlačítko „Zařadit do soutěže“ bude následně účastník zařazen do seznamu pro slosování výher.

 

Úspěšná registrace do soutěže bude potvrzena zobrazením informace „Děkujeme, jste zařazen do soutěže!“

 

 

VÝHRY A URČENÍ POŘADÍ VÝHER

 

Hlavní výhra:

 

Vedlejší výhry:

 

Výherci budou určeni slosováním za přítomnosti notáře, provedeným ze všech účastníků, kteří splní podmínky soutěže. První vylosovaný přitom získá nárok na první výhru. Dalších 9 vylosovaných získá vedlejší výhru.

 

 

ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE A PŘEDÁNÍ VÝHER

 

Jména výherců soutěže a informace o výhrách budou uveřejněny na webových a facebookových stránkách pořadatele. Současně budou účastníci o výsledcích slosování (výhře nebo nevýhře) informováni prostřednictvím e-mailové adresy zadané při registraci do soutěže. Součástí bude i vyrozumění, kterou výhru účastník vyhrál a pokyny k využití výhry.

 

Výhry budou výhercům doručeny prostřednictvím e-mailové schránky v elektronické podobě (například formou elektronické poukázky nebo slevového kódu).

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen.

 

Výhru není možné vyměnit za peníze. Výhra zároveň není určena k dalšímu prodeji. Na poskytnutí Výhry nemá Účastník garantovaný nárok.

 

Pokud výherce neuplatní výhry v řádných termínech, výhra bez nároku na náhradu propadá (platnost poukazu Invia je do 30.9.2020).

 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher. Na výhry nevzniká právní nárok.

 

Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhru nelze reklamovat a není možné ji vymáhat soudní cestou.

 

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, jejich manželé/manželky, příbuzní v přímé linii, druhové/družky a/nebo osoby žijící s takovými zaměstnanci ve společné domácnosti a dále zaměstnanci společností spolupracujících s organizátorem na přípravě této soutěže. Těmto osobám nevznikne nárok na výhru v rámci této soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra jim nebude předána.

 

Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže.

 

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli materiálu, prezentujícím tuto soutěž a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel.

 

Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.