Jediná dvířka, která otevřete i po letech. Jsou revizní dvířka ZAVRZ

Obchodní podmínky

 

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky, (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.reviznidvirka.com Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je ZAVRZ, s.r.o., IČ: 27860451, se sídlem adresa Praha 4 Lešenská 1523, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů

a) Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.  Kupní smlouva se při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky. 
b) Prodávající / dodavatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
c) Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
d) Kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
e) Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je podle nového zákona vstupujícího v platnost 1.1.2014 zároveň i kupní smlouvou a samotná kupní smlouva je objednávkou tedy i uzavřena .  V praxi to znamená, že e-shop musí dodat produkt, který si zákazník objednal. Jedinou výjimkou je vyprodání zásob. Povinnost potvrdit objednávku trvá. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4. Předmět kupní smlouvy

4.1. Závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

4.2. Závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

4.3. Předmět koupě

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího

4.4. Objednávka

Objednávka vzniká vyplněním objednávkového formuláře kupujícím. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit. Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných náležitostí. Po přijetí objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.šperky-Firma.cz je objednávajícímu zasláno potvrzení o přijetí jeho objednávky na e-mail, který uvedl při zadání objednávky. Posléze je zasláno ručně potvrzení objednávky, které má charakter závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupujícího, jak je popsáno v části 2. těchto OP (Vymezení pojmů). Zboží je možné objednat také telefonicky nebo e-mailem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon, katalog apod.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši (v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá).
Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Termín dodání zboží v případě, že je na skladě, je 3 - 4 dny pokud bude zboží odesláno obchodním balíkem. Pokud bude zboží zasíláno dobírkou, cenným psaním , nebo standartním balíkem, tak bude dodací lhůta delší ( 5 - 8 dnů ). Pokud budete potřebovat dodat zboží v kratším termínu, můžete se informovat e-mailem na Firma@seznam.cz nebo telefonicky na čísle +420 773 148 222 (viz sekce kontakt), pokud to bude v našich silách, budeme se vám snažit vyjít vstříct. Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura / daňový doklad. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce.

5. Přepravní podmínky

Objednané zboží je zasíláno prostřednictvím Transfrowarding a.s. a přepravního systému FOFR.

6. Pravidla pro podání reklamace při poškození, zničení  či ztrátě zásilky.

(Výňatek z Všeobecných zasílatelských podmínek Svazu spedice a logistiky České republiky  dále jen VZP).

Odesílatel - osoba, která vydává zásilku Zasílateli k přepravě

Příjemce   - osoba, která přijímá zásilku od Zasílatele po ukončení přepravy

Příkazce   - osoba, která objednává u Zasílatele přepravu

Zasílatel    - osoba, která pro Příkazce obstarává přepravu zásilky

Odesílatel je povinen připravit zásilku a předat Zasílateli k přepravě řádně zabalenou a v neporušeném stavu. Odesílatel tedy odpovídá za škody způsobené osobám nebo za škody způsobené na dopravních  prostředcích nebo na jiných zásilkách vadami obalu zásilky, jakož i za veškeré výlohy vzniklé z tohoto důvodu, ledaže by závada byla zjevná nebo Zasílateli známá  v době převzetí zásilky a zasílatel či dopravce k tomu neměli výhrady.

Povinností Zasílatele a jím najatého dopravce při převzetí zásilky je kontrolovat zjevný stav zásilky a počet nakládaných kusů. Případné neshody je dopravce povinen uvézt do nákladního listu CMR, popř. do přepravního listu pro vnitrostátní přepravy.

Transforwarding a.s. vystupuje v jednání s Příkazcem, Odesílatelem či Příjemcem jako Zasílatel.

 

1. Převzetí zásilky příjemcem a zjištění poškození zásilky

1.1.  Příjemce je povinen při převzetí zásilky zjistit náležitě její zjevný stav a počet přepravovaných kusů  zkontrolovat v souladu s  přepravním dokumentem. V případě zjevného poškození zásilky, nebo pokud nesouhlasí počet přepravovaných kusů je příjemce povinen tyto skutečnosti uvést od přepravního dokumentu (nákladní list CMR, dodací list) nejpozději při převzetí zásilky. Pokud tak neučiní, má se za to, že zásilku přijal bez výhrad a ztrácí tak nárok na pozdější reklamaci.         V případě zjevného poškození zásilky  důrazně doporučujeme provézt následující úkony:                    a) vyfotografovat poškozenou zásilku minimálně čtyřmi fotografiemi:

-           uložení zásilky na vozidle (pokud je to možné),

-           celkový pohled na zásilku s poškozením,

-           identifikace zásilky (přepravní etiketa, případně jiný znak jednoznačně

            identifikující zásilku),

-           detail poškození zásilky.

b) se zásilkou nikterak nemanipulovat a ponechat ji pro případnou kontrolu rozsahu poškození ze strany pojišťovny. Se zásilkou je možné dále nakládat, pokud pojišťovna výslovně sdělí, že rozsah poškození zásilku nebude posuzovat osobně. Tuto informaci je povinen sdělit Příkazci Zasílatel.

1.2.    V případě, že se jedná o poškození nebo ztráty zjevně neznatelné, je Příkazce povinen zaslat Zasílateli výhrady s uvedením všeobecných údajů o povaze ztráty nebo poškození nejpozději do 7 dnů od převzetí zásilky a to vždy písemně. Dále je povinen dodat i patřičnou dokumentaci k uvedenému případu s prokázáním, že k poškození zásilky došlo během přepravy. Pokud tak neučiní, má se za to (pokud se neprokáže opak), že přijal zásilku ve stavu uvedeném v přepravním dokumentu.

Je nutné se zásilku nikterak nemanipulovat a ponechat ji pro případnou kontrolu rozsahu poškození ze strany pojišťovny. Se zásilkou je možné dále nakládat, pokud pojišťovna výslovně sdělí, že rozsah poškození zásilku nebude posuzovat osobně. Tuto informaci je povinen sdělit Příkazci Zasílatel.

 

1.3       Vznikne-li škoda na křehké zásilce, popř. jiné zásilce a vlastní zboží nebude označeno příslušným symbolem křehké, neklopit, apod., nese odpovědnost za škodu vždy Příkazce.

 

1.4.   Reklamaci opožděného dodání zásilky je Příkazce povinen uplatnit u Zasílatele nejpozději do 21. dne po dodání zásilky a to písemně

2.         Reklamace

2.1.   Reklamaci podává Příkazce u Zasílatele výhradně písemně ( poštou, faxovou nebo elektronickou zprávou,  osobně) a to neprodleně s příslušnými dokumenty.

2.2.   Reklamaci ztráty zásilky adresuje Příkazce Zasílateli nejpozději do 10 pracovních dnů, následujících po plánovaném (objednaném) čase dodání zásilky. Příkazce může považovat zásilku bez dalších důkazů za ztracenou, nebyla-li mu vydána do 30 dnů po uplynutí sjednané lhůty. Pokud tato lhůta nebyla sjednána, tak do 60 dnů po převzetí zásilky k přepravě.

2.3.  Příkazce může při přijetí náhrady za ztracenou zásilku písemně požádat, aby byl bezodkladně zpraven, bude-li zásilka nalezena do jednoho roku po vyplacení náhrady. O podání této žádosti se mu vydá písemné potvrzení. Do 30 dnů po obdržení zprávy o nalezení zásilky může Příkazce žádat, aby mu byla zásilka vydána, musí však splnit závazky vyplývající z nákladního listu a vrátit přijatou náhradu, popřípadě po odečtení výdajů, které v ní byly zahrnuty; zachovává se mu však právo na náhradu škody za překročení dodací lhůty podle článku 23, popřípadě 26 Úmluvy CMR.

2.4.   Lhůta na vyřízení reklamace ztráty, poškození nebo úbytku ze zásilky je 30 pracovních dní. V případě opožděného dodání zásilky, je doba na zjištění potřebných informací stanovena na dobu 2 pracovních dnů.

2.5.  O oprávněnosti  reklamace  a vyplacení náhrady škody rozhoduje příslušný pracovník na straně Zasílatele. Náhrada škody za opodstatněnou reklamaci bude poukázána Příkazci bezodkladně poté, co bude zjištěna náhradová povinnost a výše náhrady. Náhrada škody se  vyplácí jen v penězích, a to v české měně.

 

2.6.    Další podmínky reklamací, řešení škod, odpovědnost zasílatele a výše náhrad za případné škody se řídí ustanoveními § 2471 a násl. Občanského zákoníku v platném znění, Všeobecnými zasilatelskými podmínkami schválenými valnou hromadou Svazu spedice a logistiky ČR vydání 2014 v platném znění a ostatními příslušnými předpisy pro jednotlivé systémy přeprav ( silniční, námořní, letecká, multimodální).

 

 

7. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží a případně poskytovatel úvěru, který se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

8. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod www.reviznidvirka.com). pokud se nejedná o atypické zboží vyrobené na zakázku (mimo skladový program).  Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí tak učinit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší , odstoupení lze však zaslat i emailem na adresu : expedicezavrz.cz Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je nutné vrátit zboží . 
Zboží se zasílá na adresu: ZAVRZ, s.r.o. U pily 723, 37001 České Budějovice. Všechny lhůty se počítají ode dne následujícího podané události, tzn. den po uzavření smlouvy apod. Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku, nebo jej nepřevzít zpět. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.
Peníze za vrácené zboží nebo finanční vyrovnání za vyměněné zboží budou kupujícímu vráceny do 14-ti dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího na jím udaný bankovní účet , pouze však v případě obdržení vráceného  zboží. Při odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede číslo bankovního účtu , na které mu budou peníze. Spotřebiteli bude vrácená částky ponížena o cenu dopravného.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit na základě § 53 odst. 7 Obč.Z. od smluv:
a) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
b) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
c) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
d) na dodávku novin, periodik a časopisů
e) spočívajících ve hře nebo loterii

9. Zákaznický servis

Pro informace o stavu objednávky nebo v případě dotazů, připomínek či stížností se na nás můžete kdykoliv obrátit (viz. sekce kontakty).

10. Záruční a reklamační podmínky

 Veškeré zboží, které splňuje níže uvedené podmínky k předmětné reklamaci se zasílá na adresu:  ZAVRZ, s.r.o. U pily 723, 37001 České Budějovice.

Na veškeré zboží je poskytována záruka v souladu s platnými právními předpisy. Záruční lhůta činí 24 měsíců, není-li výrobcem uvedena lhůta delší. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců, není-li výrobcem poskytnuta záruka delší.
Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad a že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Pro uplatnění reklamace by měl kupující předložit kopii faktury a originál záručního listu, případně prokázat existenci kupní smlouvy jiným vhodným způsobem. Záruku nelze uplatnit v případech, kdy zboží bylo poškozeno neodborným zacházením nebo nebyly dodrženy podmínky užívání určené výrobcem.
Pro zahájení reklamace je třeba nahlásit reklamační událost. Reklamační událost by měla být přiložena písemně k reklamovanému zboží. Reklamované zboží je třeba doručit do provozovny nebo sídla společnosti. (více v sekci kontakty).
Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
Spotřebitel má právo na úhradu veškerých nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.
Záruční a reklamační lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců od data zakoupení.
Záruka se vztahuje na vady , které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu.
Záruka se nevztahuje na vady šperku vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním /viz.zákon č.136/2002 Sb § 619 ods.2 / Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tyto reklamační podmínky, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

11. Ceny

Veškeré ceny jsou konečné a vždy uváděny včetně 21% DPH. Podléhá-li zboží recyklačnímu poplatku, je již poplatek zahrnut v ceně výrobku. Společnost Firma, s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad, na tuto možnost bude kupující v těchto případech předem upozorněn.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.srpna 2009. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění. Úprava výše uvedených obchodních podmínek byla provedena na základě nového Občanského zákoníku 2014 .